نمایه سازی و انتشار مقالات

- نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در نهادهای بین المللی معتبر

- درج کلیه مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه چکیده و مقالات کامل کنفرانس

- چاپ تمامی مقالات کنفرانس در یکی از چندین ژورنال معتبر ISI ، ISC ، علمی پژوهشی و تخصصی معتبر پشتیبان کنفرانس بدون نیاز به داوری مجدد

- نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در "پایگاه اطلاعات علمی خوارزمی"

- ارسال یک نسخه از مجموعه مقالات کامل کنفرانس جهت بایگانی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی